Voorwaarden voor deelname

Deelnamevoorwaarden en informatie over gegevensbescherming

Deze deelnamevoorwaarden en kennisgevingen inzake gegevensbescherming (hierna gezamenlijk "Deelnamevoorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op deelname aan onze doorverwijzingen en wedstrijden (hierna "wedstrijd(en)" genoemd).

De deelnamevoorwaarden bevatten regels, bijvoorbeeld voor deelname, informatie over de prijzen en de verwerking van de gegevens van de deelnemers en hun recht van bezwaar en herroeping. De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Inhoudsopgave

Organisator

Offgrid Retreats & Vanlife Tours UG (beperkte aansprakelijkheid)

afdruk:

https://offgrid-and-vanlife.vacations/policies/legal-notice

E-mailadres:

contact@offgrid-and-vanlife.vacations

1. Verwijzing naar de wedstrijdaankondiging

Details over de vereisten voor deelname, te ondernemen acties, de duur van de wedstrijd, individuele onderdelen van de wedstrijd en eventuele prijzen kunnen ook voortvloeien uit de beschrijvingen die beschikbaar zijn voor de deelnemers als onderdeel van de wedstrijd. Deze gedetailleerde beschrijvingen hebben voorrang op de deelnamevoorwaarden.

2. Definitie van de term "inhoud"

"Inhoud" in de zin van deze deelnamevoorwaarden is alle inhoud en informatie die is geüpload, ingevoerd of anderszins gecommuniceerd door de deelnemers in het kader van de wedstrijd, b.v. B. Foto's, afbeeldingen, video's, teksten, opmerkingen of informatie over plaatsen en mensen

3. Leeftijdsbeperking

Deelname is alleen mogelijk vanaf 18 jaar.

4. Lokale beperking

Voor deelname is vereist dat u uw woonplaats, statutaire zetel of gewone verblijfplaats heeft in de hieronder vermelde regio('s):

Europa

5. Verdere deelnamecriteria

De volgende deelnamevereisten en deelnamebeperkingen zijn van toepassing op onze wedstrijd:

Uitsluiting van werknemers en andere betrokken partijen: Onze werknemers en de werknemers van onze sponsors die betrokken zijn of waren bij de totstandkoming of verwerking van deze wedstrijd, evenals hun echtgenoten of levenspartners, ouders, kinderen, broers en zussen of impersonen die in hetzelfde huishouden wonen, op voorwaarde dat ze op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de bovengenoemde betrokkenheid van de werknemers bij de prijsvraag.

Indienen van deelnameformulier: Deelname aan de wedstrijd kan worden gedaan door het gratis en in de tijd beperkte deelnameformulier in te dienen, in te dienen of te verzenden.

Gebruik van onze diensten: Deelname aan de wedstrijd vereist dat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten (bijv. aankoop van producten of gebruik van diensten) of het gratis deelnameformulier heeft ingestuurd. Voor elke €20 boekingswaarde is er 1 ticket voor de wedstrijd.

Toestemming nieuwsbrief: Deelname aan de wedstrijd staat alleen open voor personen die ermee instemmen onze nieuwsbrief te ontvangen

6. Begin en einde van de wedstrijd

Start van de competitie:

23-11-2022

Einde van de wedstrijd:

31-12-2023

De wedstrijd eindigt zodra er 1.000 tickets zijn verkocht in het kader van het gebruik van een overnachting. Bij elke bestelling van € 20,- wordt er één ticket uitgedeeld. De bonustickets, die tot 22.12.05. 18.00 uur kunnen worden geclaimd, tellen niet mee als het aantal van 1.000 tickets. Zie nr. 5 Verdere deelnamecriteria - gebruik van onze diensten.

Voortijdige beëindiging: Wij behouden ons het recht voor om de wedstrijd voortijdig met ingang van de toekomst te beëindigen, onverminderd de rechten van de vorige deelnemers en rekening houdend met redelijkheidscriteria, zonder opgaaf van redenen, in het bijzonder vanwege externe omstandigheden en beperkingen, of om deze aan te passen de deelnamevoorwaarden aan te passen. Externe omstandigheden en beperkingen zijn voornamelijk technische problemen, wetswijzigingen of verplichte maatregelen van derden waarop wij geen invloed hebben.

7. Details van winsten

Hierna geven we uitleg aan de deelnemers over de prijzen die we hebben verloot en hun modaliteiten.

De eerste prijs is een camper ter waarde van ongeveer € 15.000

De tweede prijs is een verblijf van 7 dagen in Camp Calma in een glamping-tent ter waarde van € 280

De derde prijs is een verblijf van 7 dagen in Camp Calma in een camper ter waarde van € 210

De vierde - zesde prijs wint een onemate-ontdekkingsrugzak ter waarde van € 149 per stuk

De zevende - negende prijs wint de dubbele boekingswaarde van de overnachting in geld!

Voorbeeld: 3 nachten à € 20 per stuk = € 60 * 2 = € 120 betaling

Bepaling van winnaars: Winnaars worden willekeurig bepaald.

8. Winnaarmelding en claim

De winnaars worden tijdig op de hoogte gebracht via de opgegeven contactmethode (bijv. e-mail of berichtensysteem op sociale netwerken indien gespecificeerd of als de wedstrijd binnen het netwerk plaatsvindt).

Deelnemers kunnen worden gevraagd zich te melden en prijzen binnen een redelijke tijd te innen of anderszins op te eisen. Laat het ons weten als u verhinderd bent, zodat we, indien mogelijk en redelijk, een alternatieve afspraak kunnen maken.

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens. Als winnaars niet op de hoogte kunnen worden gebracht vanwege onvolledige of onjuiste contactgegevens, vervalt de aanspraak op de prijs.

Een uitbetaling van de prijzen in contanten of in natura, die kunnen worden geruild of overgedragen aan andere mensen, tenzij anders vermeld of beloofd, is niet mogelijk.

Aantal weken waarbinnen winnaars moeten reageren op kennisgeving van winst: Twee weken

Aantal weken waarbinnen winnaars hun prijs moeten innen of op een andere manier moeten claimen: Acht weken

9. Meer opmerkingen over winnen

Let op de aanvullende opmerkingen over winsten:

Uitsluiting van overdracht en uitbetaling van prijzen: Het recht op de prijs is niet overdraagbaar. Een uitbetaling van de winst in contanten of een ruil is niet mogelijk.

Extra kosten bij het winnen van voertuigen (motorvoertuigen van welke aard dan ook, bijv. motorfietsen of bromfietsen): om de prijs te overhandigen, kan de winnaar de naam van de autodealer krijgen die verantwoordelijk is voor het overhandigen ervan, of het voertuig kan worden gemaakt af te halen op ons hoofdkantoor.Alle kosten veroorzaakt door het ophalen en registreren van voertuigen, evenals alle andere daaruit voortvloeiende kosten (belastingen, registratiekosten, brandstof, reparaties, enz.), tenzij anders aangegeven of overeengekomen, zijn voor rekening van de winnaar.

Extra kosten bij het winnen van een reis: Indien de prijs deelname aan een reis, een evenement, het gebruik van locaties, diensten of vergelijkbare lokale diensten, de reiskosten naar de locatie (tenzij anders vermeld) of naar het startpunt van een reis is inbegrepen, inclusief vervoer (luchthaven, treinstation, enz.), niet inbegrepen in de prijs. D.w.z. de reis is voor rekening van de deelnemer. Hetzelfde geldt voor alle privékosten die tijdens de reis ontstaan ​​(bijv. telefoonkosten, verbruik, indien niet inbegrepen etc.).

Reisafhandeling via touroperator: Reisafhandeling vindt uitsluitend plaats in direct contact tussen de winnaar en de betreffende sponsor of touroperator in opdracht. Als er geen reisdatum wordt gespecificeerd als onderdeel van de wedstrijd zelf, behoudt alleen de sponsor of touroperator zich het recht voor om de reisdatum vast te stellen. Behoudens overige informatie of afspraken bestaat er geen recht op een bepaalde reisdatum. Indien de reis niet is begonnen op de door de sponsor of touroperator opgegeven datum of tijd, bestaat er geen recht meer op de prijs. Na bevestiging van de reis is de winnaar onderworpen aan de reisvoorwaarden van de touroperator.

10. Verantwoordelijkheid van deelnemers

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag en de inhoud die door de deelnemers in de context van de wedstrijd worden gepubliceerd en nemen deze niet over als de onze. Verder zijn we niet verplicht om ze te controleren, maar we behouden ons het recht voor om de publicatie ongedaan te maken als er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud in strijd is met wettelijke vereisten, officiële verboden, de rechten van derden of de goede zeden.

Uitsluiting van misbruik: Wij behouden ons het recht voor om de wedstrijd of het verloop van het spel te verstoren als deelnemers meerdere e-mailadressen, sociale media-accounts of dergelijke gebruiken om de winkansen te vergroten zonder dat dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​technisch te manipuleren of anderszins te schenden deze deelnamevoorwaarden of de wet, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deelname aan de wedstrijd, rekening houdend met de redelijkheidscriteria.

Geen intimidatie van andere mensen: deelnemers mogen andere mensen niet lastigvallen in het kader van de wedstrijd. Functies voor meldingen, doorsturen of delen mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt om communicatie te verzenden als het waarschijnlijk is dat de ontvanger deze niet zal ontvangen.

Uitsluiting van makelaars in wedstrijddeelname: De deelname van wedstrijdbureaus en andere automatisch gegenereerde processen voor massale deelname is uitdrukkelijk uitgesloten en wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de winnaars van de wedstrijd.

Uitsluiting van klikgeneratoren en soortgelijke massale stemprocedures: De verboden manipulaties omvatten het gebruik van "klikwerkers", klikgeneratoren, het verkrijgen van stemnummers en likes of vergelijkbare diensten. In dergelijke gevallen, vooral in het geval van klachten, moeten andere deelnemers beschermen en hun tussenkomst met eerlijke kansen.

We nemen uitsluitingsbeslissingen in redelijke mate en op basis van feitelijke criteria en objectieve indicaties, zoals de snelle stijging van het aantal stemmen in zeer korte tijd. In geval van uitsluiting kunnen prijzen en voordelen ook achteraf worden ingetrokken en teruggevorderd.

Verantwoordelijkheid voor inhoud: De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die door hen wordt gepubliceerd als onderdeel van de wedstrijd. Wij (en sponsors waar vermeld) zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers en de inhoud die door de deelnemers wordt gepubliceerd in de context van de concurrentie en maken onszelf verantwoordelijk om deze niet te bezitten. Verder zijn we niet verplicht om dergelijke inhoud te controleren, maar als organisator van de wedstrijd behouden we ons het recht voor om de publicatie ervan te verwijderen als er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud in strijd is met wettelijke vereisten, officiële verboden, de rechten van derden of de goede zeden.

Deelnemers moeten ervoor zorgen dat ze over de nodige rechten beschikken om de inhoud voor deelname aan deze wedstrijd te gebruiken en dat hun gebruik in het kader van deze deelnamevoorwaarden geen schending is van wettelijke voorschriften, goede zeden en/of de rechten van derden.

t3>

Als er naast de deelnemers nog andere personen op de foto's of video's te zien zijn, is het inzenden van dergelijke foto's of video's alleen toegestaan ​​als de afgebeelde personen hun toestemming hebben gegeven en hun persoonlijke en gegevensbeschermingsrechten niet worden geschonden. Foto's of video's die je niet zelf hebt gemaakt, mogen alleen worden ingediend als de makers daarvoor toestemming hebben gegeven.

Vrijstelling: als er claims tegen ons of onze sponsor worden ingediend voor inhoud die in strijd is met de wet of officiële bevelen, de rechten van derden of deze deelnamevoorwaarden en waarvoor de deelnemers verantwoordelijk zijn, zullen de deelnemers ons of onze sponsor (s) met de claims en ons of de sponsor ondersteunen bij het verdedigen tegen de claims. De vrijstelling omvat de noodzakelijke kosten van juridische verdediging.

11. Gebruik van wedstrijdinzendingen

De deelnemers stellen ons tijdelijk gratis ter beschikking voor rapportage over de wedstrijd, de toepassing ervan en de presentatie van de deelnemersinzendingen en winnaars door ons of door onze sponsor(s) in online media (bijv. op websites en in sociale media) of in gedrukte media en plaatselijk onbeperkt het niet-exclusieve recht om de deelnemersbijdragen die aan ons zijn verstrekt in het kader van de wedstrijd te reproduceren, te verspreiden en openbaar beschikbaar te maken, om ze te bewerken met inachtneming van de persoonlijke rechten van de deelnemers en om deze rechten uitoefenen op ingeschakelde derden, zoals technische dienstverleners of bureaus. De wettelijke herroepingsrechten blijven onaangetast.

Toekenning van rechten op economisch gebruik van de winnende inzendingen: De deelnemers verlenen ons ook het onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde, kosteloze en overdraagbare recht, zonder verplichting tot naamgeving, om hun inzendingen te gebruiken voor redactionele en commerciële doeleinden (bijv. reclame- of verkoopdoeleinden) om te reproduceren, verwerken, publiceren, openbaar beschikbaar te maken in digitale media (incl. sociale/mobiele media), in print- of uitzendformaten (bijv. podcast, videocast, radio), in fysieke vorm (bijv. displays), en in niet-fysieke vorm te verzenden, te combineren met andere werken of werkcomponenten (bijvoorbeeld met beeld-, video- of geluidsopnamen), te bewerken, van formaat te veranderen, te vertalen of legaal over te dragen aan derden of de bovengenoemde rechten aan derden met respect voor de persoonlijke rechten van de deelnemers te verlenen.

Deze overdracht van rechten strekt zich ook uit tot de rechten om afbeeldingen van mensen, dingen of andere motieven te gebruiken, op voorwaarde dat de deelnemers over deze rechten kunnen beschikken. Indien deelnemers niet over deze rechten kunnen beschikken, zullen de deelnemers ons daarvan op de hoogte stellen.

Bovendien stemmen de deelnemers ermee in om op ons verzoek een verdere, afzonderlijke, wettelijk toegestane en passende overeenkomst te ondertekenen met betrekking tot de bovengenoemde toekenning van rechten

De deelnemers verzekeren dat zij over bovengenoemde rechten kunnen beschikken.

De bovengenoemde rechten worden niet-exclusief verleend.

In het kader van de wedstrijd komen alleen inzendingen in aanmerking die zijn ingediend in overeenstemming met deze voorwaarden.

12. Naamgeving van de deelnemers aan de loterij

De namen van de deelnemers kunnen door ons of onze sponsor(s) openbaar worden gemaakt in verband met de wedstrijd of de presentatie van de inzendingen en winnaars van de deelnemers in online media (bijv. op websites en in sociale media) of in gedrukte media. De deelnemers kunnen hier op elk moment bezwaar tegen maken voor de toekomst.

13. Sweepstakes binnen online platforms

Als de wedstrijd plaatsvindt binnen een online platform of een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Instagram, hierna "online platform" genoemd), zijn de volgende bepalingen ook van toepassing.

De deelnemers kunnen geen claims indienen tegen het online platform die ontstaan ​​in verband met deelname aan de wedstrijd of het gebruik ervan. Deelnemers erkennen dat de Sweepstake op geen enkele manier wordt gesponsord, onderschreven, beheerd of gelieerd aan het Online Platform. Alle informatie en gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld of door hen worden verzameld als onderdeel van de wedstrijd, worden alleen aan ons ter beschikking gesteld en niet aan het online platform. We verzoeken u alle vragen en informatie over de wedstrijd aan ons te richten en niet aan het online platform.

Als we gegevens van de deelnemers ontvangen op basis van hun toestemming of een andere wettelijke machtiging van het online platform, worden deze gegevens alleen gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt voor de doeleinden die in de wedstrijd zijn gespecificeerd (bijv. voer het e-mailadres van de gebruiker in op een wedstrijdformulier).

Als aan deelnemers wordt gevraagd om toegangsgegevens in te voeren, worden deze gegevens verwerkt door de aanbieder van het online platform. We krijgen met name geen toegang tot de wachtwoorden van de deelnemers.

Naast deze deelnamevoorwaarden zijn de toepasselijke algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van toepassing met betrekking tot het online platform. Meer informatie over het toestemmingsproces, informatie over verleende toestemmingen en manieren om deze in te trekken, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van het online platform.

14. Opmerkingen over garantie en aansprakelijkheid

We willen erop wijzen dat de wedstrijd en de prijzen vrijwillige diensten van onze kant zijn, waarvoor de reikwijdte van garantie en aansprakelijkheid niet hetzelfde is als bijvoorbeeld wanneer de prijzen onafhankelijk van de wedstrijd zijn gekocht.

Beperkingen op de garantie voor prijzen: Behoudens onze eigen schuld in overeenstemming met de voorschriften in de aansprakelijkheidsverklaringen in deze deelnamevoorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor gewonnen artikelen en diensten die niet door ons worden aangeboden. Voor het overige zijn de garantie- en garantievoorwaarden van de betreffende aanbieder van goederen en diensten van toepassing, voor zover deze de deelnemers niet beperken en van ons op de deelnemers kunnen worden overgedragen.

Afwijkingen in prijzen: De prijzen die worden getoond als onderdeel van de wedstrijdbeschrijving kunnen verschillen van de items of diensten die aan de winnaars worden gepresenteerd, op voorwaarde dat ze gelijkwaardig zijn aan de beschreven prijzen vanuit het oogpunt van een gemiddelde deelnemer.Volgens deze bepaling kunnen er afwijkingen zijn qua model, kleur, plaats, etc.

Aansprakelijkheid: De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de overige wettelijke vereisten voor claims.

Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten, evenals voor de aansprakelijkheid van de sponsor(s). Wij zijn aansprakelijk voor licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de wedstrijd en voor de naleving waarop de contractpartners regelmatig vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen). In dit geval zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van de in de vorige zinnen genoemde verplichtingen door anderen. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade te wijten is aan opzet of grove schuld. In het geval van een grof nalatig plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten, zijn de bovengenoemde beperkingen van toepassing op licht nalatig plichtsverzuim.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een defect na aanname van kwaliteitsgaranties voor de kwaliteit van een product en voor frauduleus verzwegen gebreken. Aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

Rechtsmiddel: Rechtsmiddel is uitgesloten met betrekking tot de trekking van de winnaars en eventuele beoordeling van de ingediende wedstrijdinzendingen.

15. Abonneer u op de nieuwsbrief

We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief" genoemd) alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud specifiek wordt beschreven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, zijn ze voor de toestemming van de gebruikers is doorslaggevend. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, is het over het algemeen voldoende als u uw e-mailadres invoert. Wel kunnen we u vragen om een ​​naam op te geven zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief, of andere informatie als dit nodig is voor de doeleinden van de nieuwsbrief.

Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. De wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider worden ook gelogd.

We kunnen de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een ​​eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan ​​van toestemming wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen om tegenstrijdigheden permanent te observeren, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel op een zwarte lijst op te slaan.

Het registratieproces wordt gelogd op basis van onze legitieme belangen om te bewijzen dat het correct is uitgevoerd. Als we een serviceprovider opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendingssysteem.

De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de toestemming van de ontvanger of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld in de geval van reclame voor bestaande klanten. Als wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het is uitgevoerd in overeenstemming met de wet.

Succesmeting: de nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald of, als we een verzendserviceprovider gebruiken, van hun server Technische informatie , zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen, worden eerst verzameld.

Deze informatie wordt gebruikt om onze nieuwsbrief technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de ophaallocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Bij deze analyse wordt ook vastgesteld of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch ons doel, noch, indien gebruikt, dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te controleren. Integendeel, de evaluaties dienen ons om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen of om verschillende inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Inhoud:

Informatie over ons, onze diensten en aanbiedingen.

16. Privacybeleid

Wij verwerken persoonlijke gegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) van deelnemers aan sweepstakes en wedstrijden alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden, uitvoeren en verwerken van de sweepstakes ( artikel 6, lid 1, lid 1, onder b. AVG), hebben de deelnemers ingestemd met de verwerking (artikel 6, lid 1, lid 1, lid a AVG) of de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, S. 1 lid f AVG de onze dienen legitieme belangen in de veiligheid van de wedstrijd of in het beschermen van onze belangen tegen misbruik.

De gegevens van de deelnemers worden alleen naar andere plaatsen verzonden als dit nodig is voor de uitvoering van de prijsvraag (bijv. voor de verzending van prijzen door sponsor(s) of naar technische dienstverleners of instanties die in verband met de uitvoering ) of een deelnemer heeft ingestemd met de verzending.

Als onderdeel van de wedstrijd zullen we de deelnemers informeren welke van hun gegevens vereist zijn voor deelname.

De gegevens van de deelnemers worden verwijderd zodra de wedstrijd is afgelopen en de gegevens niet langer nodig zijn om de winnaars te informeren of omdat er vragen over de wedstrijd te verwachten zijn. In principe worden de gegevens van de deelnemers uiterlijk 6 maanden na afloop van de wedstrijd verwijderd. De gegevens van winnaars kunnen voor een langere periode worden bewaard, bijvoorbeeld om vragen over de prijzen te beantwoorden of om aan de prijsvoordelen te voldoen; in dit geval is de bewaartermijn afhankelijk van het type prijs en is b.v.voor dingen of diensten tot drie jaar, b.v. om garantiezaken te behandelen. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden bewaard, bijvoorbeeld als onderdeel van een (gegevensbeschermingsconforme) berichtgeving over de wedstrijd in online en offline media of in het geval van deelnamebijdragen die op sociale media worden gepubliceerd.

Als er in het kader van de wedstrijd ook gegevens voor andere doeleinden zijn verzameld, zijn de verwerkings- en opslagtermijnen gebaseerd op de privacyverklaringen voor dit gebruik (bijvoorbeeld in het geval van registratie voor de nieuwsbrief als onderdeel van een wedstrijd).

Voor zover wij uw gegevens verwerken of aanvullende informatie geven over de verwerking van uw gegevens, bieden wij een link naar onze gegevensbeschermingsverklaring en verwijzen wij ernaar.

Als betrokkenen hebben de deelnemers recht op verschillende rechten onder de AVG, die met name voortvloeien uit artikel 15 tot 21 AVG:

  • Recht van bezwaar: u hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e of f AVG bezwaar maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
  • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht op informatie: U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten .
  • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om de vervollediging van uw gegevens of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.
  • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist, of als alternatief om de verwerking van de gegevens te beperken in overeenstemming met de wettelijke vereisten eisen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de op u betrekking hebbende gegevens die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met de wettelijke vereisten in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht ervan naar een andere verantwoordelijke persoon
  • Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: U heeft ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw woonplaats werk of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
Ons privacybeleid:

https://offgrid-and-vanlife.vacations/policies/privacy-policy

Contactpersoon gegevensbescherming:

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Offgrid Retreats & Vanlife Tours UG (beperkte aansprakelijkheid), Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg, Duitsland, Tel.: 017631176294, e-mail: vaniel@offgrid-and-vanlife.vacations

17. Slotbepalingen

Afwijkende voorwaarden: De wedstrijd wordt uitsluitend bepaald door onze deelnamevoorwaarden.Afwijkende voorwaarden van de deelnemers zijn niet van toepassing zonder onze uitdrukkelijke toestemming

Rechtstext von Dr. Schwenke - für weitere Informationen bitte anklicken.

.