Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Reikwijdte
 2. Contract sluiten
 3. Herroepingsrecht voor consumenten
 4. huurwoning
 5. Aankomst- en vertrektijden, sleuteloverdracht
 6. Huur en betalingsvoorwaarden
 7. Gebruik van het gehuurde, gebruiksoverdracht aan derden
 8. Verplichtingen van de huurder
 9. Wijzigingen aan de huurwoning
 10. Instandhoudingsplicht verhuurder, rechten huurder bij gebreken
 11. Aansprakelijkheid
 12. Contractduur, beëindiging huurcontract
 13. Het leegmaken van de huurwoning
 14. Inwisselen cadeaubon
 15. Toepasselijk recht
 16. Rechtsgebied
 17. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Bereik

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Offgrid Retreats & Vanlife Tours UG (beperkte aansprakelijkheid) (hierna "verhuurder") zijn van toepassing op alle huurcontracten die een consument of ondernemer (hierna te noemen "huurder") met verhuurder met betrekking tot de op de website van verhuurder gepresenteerde huurobjecten. Het opnemen van eigen voorwaarden van de huurder wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractafsluiting

2.1 De op de website van de verhuurder beschreven huurwoningen zijn geen bindende aanbiedingen van de verhuurder, maar dienen om een ​​bindend aanbod te doen voor het sluiten van een huurovereenkomst door de huurder .

2.2 De huurder kan de offerte indienen via het online boekingsformulier geïntegreerd in de website van de verhuurder. Door op de knop te klikken die het boekingsproces beëindigt, dient de huurder een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de geselecteerde huurwoning.

2.3 De verhuurder kan het bod van de huurder binnen vijf dagen accepteren,

 • door de huurder een schriftelijke boekingsbevestiging of een boekingsbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de boekingsbevestiging door de huurder doorslaggevend is, of
 • door de huurder te vragen om na boeking te betalen.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven bestaan, treedt het contract in werking op het tijdstip waarop een van de bovenstaande alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat huurder het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verhuurder het aanbod van de huurder niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de huurder niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een offerte via het online boekingsformulier van de verhuurder wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verhuurder opgeslagen en in tekstvorm naar de huurder gestuurd (bijv. e-mail, fax of brief). Verder zal de verhuurder de contracttekst niet toegankelijk maken.

2.5 Alvorens een bindende boeking te maken via het online boekingsformulier van de verhuurder, kan de huurder zijn invoer met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties voortdurend corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

2.6 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Boekingsverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde boekingsverwerking. De huurder dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de boekingsverwerking correct is, zodat de door de verhuurder verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de huurder ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verhuurder of door derden zijn verzonden om de boeking te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht voor consumenten

Er is geen recht op opzegging voor overeenkomsten voor het verlenen van diensten op het gebied van accommodatie voor andere doeleinden dan bewoning, indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de levering.

4) Huurwoningen

Huurwoningen zijn de vakantiewoning die in de betreffende woningbeschrijving op de website van de verhuurder staat of de huurwoning die in de betreffende woningbeschrijving op de website van de verhuurder staat met de daar vermelde kamers en inrichting op de nader beschreven locatie daar.

5) Aankomst- en vertrektijden, sleuteloverdracht

5.1 Aankomst- en vertrektijden vindt u in de desbetreffende woningbeschrijving op de website van de verhuurder. Afwijkende aankomst- en vertrektijden kunnen individueel met de verhuurder worden overeengekomen, in geval van vroege aankomst of laat vertrek, indien nodig tegen een meerprijs.

5.2 De sleutel van het gehuurde wordt bij aankomst door de verhuurder of een door deze gemachtigde derde aan de huurder overhandigd op de vooraf met de verhuurder overeengekomen plaats.

6) Huur en betalingsvoorwaarden

6.1 De huurprijs omvat de betaling voor het gebruik van het gehuurde goed, alsmede voor het onderhoud en de reparatie ervan.

6.2 Nevenkosten voor water, elektra, parkeerplaats, afval worden niet apart in rekening gebracht.

6.3 Aanpassingen en/of veranderingen aan het gehuurde die op verzoek van de huurder worden aangebracht, worden afzonderlijk vergoed, tenzij ze noodzakelijk zijn voor het onderhoud of de reparatie van het gehuurde of om ervoor te zorgen contractueel gebruik .

6.4 De huur dient vooruitbetaald te worden voor de gehele contractperiode, tenzij anders overeengekomen.

6.5 Voor het betalen van de huur kan de huurder kiezen uit verschillende betaalmethoden, die op de website van de verhuurder staan ​​aangegeven.

7) Gebruik van de huurwoning, gebruiksoverdracht aan derden

7.1 Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld voor het exclusieve gebruik van de huurder en de door hem bij het aangaan van de huurovereenkomst aangewezen medebewoners. De huurwoning mag alleen worden gebruikt voor de contractueel overeengekomen doeleinden.

7.2 Zonder toestemming van verhuurder is huurder niet gerechtigd een derde in gebruik te laten nemen van het gehuurde, in het bijzonder aan een derde te verhuren.

8) Verplichtingen van de huurder

8.1 De huurder dient het gehuurde met zorg te behandelen en te beschermen tegen beschadiging.Hij zal de onderhouds-, verzorgings- en gebruiksvoorschriften van de verhuurder opvolgen binnen de voor hem redelijkheid.Inboedel mag niet worden verwijderd, veranderd of onbruikbaar gemaakt.

8.2 Huurder dient de sleutel van het gehuurde zorgvuldig te bewaren en deze na het einde van de huur aan verhuurder of een door verhuurder gemachtigde derde te overhandigen. Bij verlies van de sleutel dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld en naar beste weten op de hoogte te stellen om duidelijkheid te scheppen.

9) Wijzigingen aan de huurwoning

9.1 Verhuurder is gerechtigd veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, voor zover deze strekken tot instandhouding ervan. Verbetermaatregelen mogen alleen worden genomen als deze redelijk zijn voor de huurder en het contractuele gebruik van het gehuurde daardoor niet wordt geschaad. Verhuurder dient huurder tijdig vooraf te informeren over passende maatregelen. Indien de huurder kosten maakt als gevolg van deze maatregelen, dienen deze door de verhuurder te worden vergoed.

9.2 Veranderingen en toevoegingen aan het gehuurde door de huurder behoeven de voorafgaande toestemming van de verhuurder. Bij teruggave van het gehuurde zal de huurder op verzoek van de verhuurder de oorspronkelijke staat herstellen.

10) Onderhoudsplicht verhuurder, rechten huurder bij gebreken

10.1 De verhuurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in een voor contractueel gebruik geschikte staat te houden en de nodige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit te voeren. De overeenkomstige maatregelen worden uitgevoerd bij regelmatige onderhoudsintervallen en bij defecten, storingen of schade. De verhuurder dient de nodige toegang te krijgen tot het gehuurde.

10.2 Huurder dient eventuele gebreken, storingen of schade direct aan verhuurder te melden.

10.3 Gebreken worden verholpen door kosteloze verbetering of reparatie van het huurobject. De verhuurder dient hiervoor een redelijke termijn te worden gegeven. Met toestemming van de huurder kan de verhuurder afzonderlijke onderdelen van het huurobject omruilen om gebreken te verhelpen. Huurder zal niet op onredelijke gronden weigeren hiermee in te stemmen.

10.4 Opzegging door de huurder conform artikel 543 lid 2 zin 1 nee mislukt. Van het niet verhelpen van het gebrek kan alleen worden uitgegaan als dit onmogelijk is, als het door de verhuurder wordt geweigerd of op onredelijke wijze wordt vertraagd, als er gerede twijfel bestaat over de kans van slagen of als het om andere redenen onredelijk is voor de huurder .

10.5 De rechten van huurder wegens gebreken zijn uitgesloten indien hij zonder toestemming van verhuurder wijzigingen aan het gehuurde aanbrengt of laat aanbrengen, tenzij huurder kan aantonen dat de wijzigingen niet voor de verhuurder onaanvaardbare gevolgen hebben voor de analyse en het verhelpen van het gebrek. De rechten van de huurder op grond van gebreken blijven onaangetast als de huurder het recht heeft om wijzigingen aan te brengen, in het bijzonder in het kader van de uitoefening van het recht op zelfverwijdering volgens § 536a lid 2 BGB, en deze vakkundig zijn uitgevoerd en gedocumenteerd in op een begrijpelijke manier.

11) Aansprakelijkheid

11.1 De foutloze aansprakelijkheid van de verhuurder volgens § 536a lid 1 BGB voor gebreken die al bestonden op het moment dat het contract werd afgesloten, is uitgesloten.

11.2 Voor het overige is de verhuurder jegens de huurder aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en juridische vorderingen, met inbegrip van vorderingen uit onrechtmatige daad, voor schadevergoeding en onkostenvergoedingen als volgt:

112.1 De verhuurder is volledig aansprakelijk voor elke wettelijke reden

 • in geval van opzet of grove schuld,
 • in geval van opzettelijk of nalatig letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, tenzij anders overeengekomen ter zake,
 • vanwege verplichte aansprakelijkheid zoals onder de Productaansprakelijkheidswet.

11.2.2 Indien de verhuurder door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typerend is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met de bovenstaande clausule. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract volgens de inhoud ervan aan de verkoper oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de vervulling essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen .

11.2.3 Voor het overige is de verhuurder niet aansprakelijk.

11.2.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsregelingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verhuurder voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

12) Contractduur, beëindiging huurcontract

12.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen huurperiode. De huurperiode wordt aan de huurder meegedeeld op de website van de verhuurder.

12.2 De huur gaat in op het moment dat het gehuurde wordt overgedragen aan de huurder.

12.3 Het recht van de huurder op buitengewone opzegging in overeenstemming met § 543 lid 2 zin 1 nr. 1 BGB wegens niet-verlening van contractueel gebruik en het recht van elke partij op buitengewone opzegging voor goede zaak blijft onaangeroerd.

12.4 De beëindiging moet in tekstvorm zijn (bijv. e-mail) om effectief te zijn.

13) Opruiming van de huurwoning

13.1 Bij beëindiging van de contractuele relatie dient de huurder het gehuurde goed in goede staat achter te laten. Persoonlijke eigendommen van de huurder dienen te worden afgevoerd, huishoudelijk afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers, servies dient schoon en afgewassen te worden opgeslagen in de keukenkastjes.

13.2 De huurder dient de kosten te vergoeden voor herstel van schade of gebreken aan het gehuurde en/of de inventaris waarvoor hij verantwoordelijk is.

13.3 Bij overschrijding van de overeengekomen huurperiode is huurder verplicht voor elke dag overschrijding aan verhuurder een bedrag te betalen dat overeenkomt met de overeengekomen huurprijs. De verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.

14) Cadeaubonnen inwisselen

14.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper als de voucher niets anders oplevert.

14.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na het jaar van aankoop van de voucher. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

14.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

14.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

14.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra cadeaubonnen te kopen

14.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen. t83>

14.7 Het saldo van een cadeaukaart wordt niet uitbetaald in contanten of rente.

14.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking betalen aan de betreffende eigenaar die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het gebrek aan bevoegdheid om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.


15) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

16) Jurisdictie

Als de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle daaruit voortvloeiende geschillen uit dit contract is de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of claims die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht beroep in te stellen bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

17) Alternatieve geschillenbeslechting

17.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

17.2 De verhuurder is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Status: 24 november 2022, 10:04:50 uur.